Regulamin

Niniejszy regulamin korzystania z usług w BalticaBeauty określa ogólne warunki umowy, na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie oraz do wglądu u pracownika przed przystąpieniem do zabiegu.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Z usług oferowanych w BalticaBeauty mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą na wizytę przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Klient po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu poprzez wypełnienie stosownej karty klienta; oświadczenia wykluczającego przeciwskazania do zabiegu, zgody na zabieg oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez BalticaBeauty, może skorzystać z wybranej usługi w BalticaBeauty.
 3. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. W przypadku niestosownego zachowania klienta w BalticaBeauty lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji BalticaBeauty ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy oświadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 5. BalticaBeauty zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystając z wybranej usługi w BalticaBeauty w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

ZASADY WYKONANIA USŁUGI ORAZ REZERACJI TERMINU

 1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie lub dokonując rezerwacji u wybranego Partnera BalticaBeauty.
 2. Cellem potwierdzenia wizyty, klient otrzymuje 1 SMS potwierdzającego rezerwację na 48 h przed wykonaniem wybranej usługi.
 3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Aby anulować zarezerwowaną wizytę należy skontaktować się telefonicznie co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem. Z zachowaniem tej zasady klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.
 5. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.
 6. Klient, który dokonał rezerwacji wybranego zabiegu powinien zgłosić się do pracownika BalticaBeauty 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu w celu wypełnienia Karty Klienta.
 7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na ten zabieg.
 8. BalticaBeauty ma prawo do odmowy zabiegu, jeżeli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. W tym przypadku zabieg zostaje uznany jako zrealizowany, bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
 9. BalticaBeauty zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.
 10. BalticaBeauty zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 11. Zakupione w BalticaBeauty usługi/pakiety/bony nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
 12. Klient przystępując do zabiegu automatycznie oświadcza,że:

– Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,

– Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,

– Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,

– Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg w przypadku gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu,

– Wszelkie kwestie związanie pośrednio lub bez pośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał,

–  Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu,

– Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny,

– Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych,

– Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI I BONÓW ZNIŻKOWYCH W BalticaBeauty

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika BalticaBeauty z jakiej promocji chce skorzystać a następnie przedstawić do takowej zniżki: voucher, bon, ulotkę, karnet.
 2. Zniżki i promocję nie łączą się ze sobą, klient zawsze wybiera promocję, która jest dla niego najbardziej korzystna na daną usługę,
 3. Jeśli Klient nie poinformuje przed przystąpieniem do wykonania usługi, z jakiej promocji chce skorzystać, a uczyni to po wykonanej usłudze, rabat lub zniżka nie zostanie przyznana.
 4. Każda promocja, bon, voucher, ma wpisaną datę, do kiedy można wykorzystać. Po tym terminie staje się nie ważny.
 5. Vouchery i bony zniżkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH W BalticaBeauty

 1. Pakiety zabiegowe można wykupić bez pośrednio u pracownika BalticaBeauty, na niektóre zabiegi kosmetologiczne. Wykaz wspomnianych pakietów znajduje się u pracownika BalticaBeauty, dostępny jest na stronie oraz znajduję się na ulotkach.
 2. Terminy:

Korzystający – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi kosmetologiczne w BalticaBeauty,

Pakiet – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie,

Pracownik – osoba zatrudniona w BalticaBeauty na stanowisku Kosmetologa.

 1. Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty.
 2. Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie przez BalticaBeauty.
 3. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła i tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu.
 4. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
 5. BalticaBeauty zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu.
 6. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu.
 7. BalticaBeauty nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów nie wykonanych zabiegów oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi.
 8. BalticaBeauty zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego, jeśli uzna, że korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu mając świadomość występującego przeciwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w celu wykluczenia przeciwskazania.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

PAKIETY NA ZABIEGI LASEROWEGO USUWANIA OWŁOSIENIA

 1. Ceny Pakietów i aktualnych promocji dostępne są u pracownika BalticaBeauty lub na stronie.
 2. Oferowany Pakiet na zabieg depilacji laserowej polega na wykupieniu 5 zabiegów przy czym ostatni piąty zabieg jest gratis. Płatność trzeba uregulować z góry.
 3. Wykupiony pakiet można tylko i wyłącznie na jedną partie ciała. Którą Korzystający określa przy zakupie pakietu.
 4. Korzystający depilując więcej niż jedną partię ciała korzysta z promocji stałych: 10% przy dwóch partiach oraz 15% przy trzech i więcej partii.
 5. Po wykorzystaniu Pakietu Korzystającemu przysługuje rabat począwszy od szóstego zabiegu w wysokości 30% na tej samej partii ciała.
 6. BalticaBeauty zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.
 7. Pakiety są ważne przez 5 zabiegów 12 miesięcy.

PAKIETY  NA ZABIEGI PRZY WYKORZYSTANIU LASERA

 1. Ceny Pakietów i aktualnych promocji dostępne są u pracownika BalticaBeauty lub na stronie.
 2. Oferowany Pakiet na zabieg laserowej terapii skóry głowy polega na wykupieniu 5 zabiegów przy czym ostatni piąty zabieg jest gratis. Płatność trzeba uregulować z góry.
 3. Korzystającemu przy wykupieniu trzech zabiegów naliczony zostanie rabat w wysokości 15%, płatność trzeba uregulować z góry.
 4. Po wykorzystaniu Pakietu Korzystającemu przysługuje rabat począwszy od szóstego zabiegu w wysokości 15% na tej samej partii ciała przy wykorzystaniu tego samego zabiegu.
 5. BalticaBeauty zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.
 6. Pakiety są ważne przez 12 miesięcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BalticaBeauty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je na stronie internetowej oraz są do wglądu u Pracownika BalticaBeauty.
 2. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres: BalticaBeauty ul. Partyzantów 8, 80-254 Gdańsk oraz meilowo. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 14 dni.
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.
798 019 540